Frame Error Rate چیست؟

به میزان خطاها در هنگام دریافت داده Frame Error Rate گفته می‌شود و برای سنجش کیفیت سیگنال اتصال به کار می‌رود. اگر FER بالا باشد، میزان خطاها بالا باشد، اتصال ممکن است قطع شود.