Key Lock Switch چیست؟

دکمه‌های مشخص که برای قفل کردن و از قفل در آوردن صفحه کلید به کار می‌رود.