Hz (Hertz) چیست؟

هرتز یک واحد برای اندازه گیری فرکانس می‌باشد که برابر یک دوره در هر ثانیه است.