IP (Internet Protocol) چیست؟

IP یک پروتکل برای ارتباطات داده‌ای در شبکه‌های راه گزینی بسته کوچک می‌باشد. تمام ارتباطاتی که گوشی با GPRS، 3G و سایر شبکه دارد، از IP استفاده می‌کند.