Macro چیست؟

ماکرو برای توصیف حالت ماکرو در دوربینها استفاده میشوداین حالت امکان گرفتن عکسها را در فاصله بسیار بسیار نزدیک به کاربر میدهد و بر خلاف کلوز-آپ، به فوکوس خودکار لنز احتیاج ندارد