MIDI (Musical Instrument Digital Interface) چیست؟

MIDI به یک سری خصوصیت گفته میشود که به کامپیوترها، سینت سایزرها، کنترلهای MIDI، کارتهای صدا، نمونهها و ماشینهای درام اجازه میدهد یک دیگر را کنترل کنند و داده انتقال دهند. فایلهای MIDI اطلاعاتی کهبه توصیف آلتهای موسیقی، نتها و زمان بندی میپردازد را نگه می‌دارد.