77 60 26 53
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

MMS (Multimedia Messaging Service) چیست؟

MMS یک سرویس ذخیره و دریافت پیام میباشد که به مشترکان امکان انتقال فایلهای چند رسانهای را میدهد. MMS از ارسال و دریافت چند نوع مختلف داده مانند متن، عکس، صدا، ویدئو و یا ترکیبی از هر چهار نوع را پشتیبانی میکند. اگر گوشی مخاطب خاموش باشد و یا برای دریافت این گونه پیامها تنظیم نشده باشد، این پیامها در محل مخصوصی ذخیره میشوند.