77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Mobile games چیست؟

بسیاری از گوشیها حاوی بازیهای سادهای میباشند تا کاربر وقت خود را بگذراند. بازیهای مورد نظر ما در این بخش، بازیهایی هستند که در کارخانه بر روی گوشی نصب میشوند. با پیشرفته شدن گوشیها، بازیهای هم از گرافیک پیچیدهتری برخوردار شدهاند.