Modem چیست؟

کلمه مودم از MOdulator/DEModulator گرفته شده است. یک دستگاه یا قطعه که برای انتقال اطلاعات استفاده شود و اطلاعات را رمز گذاری و رمز گشایی میکند تا بتواند راحت از طریق یک شبکه ارسال شود.