MPEG (Motion Picture Experts Group) چیست؟

MPEG یک گستره بزرگ از فایلهای صوتی و ویدئویی میباشد. رایجترین نوع آن MPEG-4  برای ویدئو و MP3  برای صدا است