PDA (Personal Digital Assistant) چیست؟

یک دستگاه قابل حمل با امکان محاسبه عملیات پایهای PDA نامیده میشود. بیشتر آنها یک صفحه نمایش لمسی بزرگ دارند که از قلم استفاده میکند. معمولاً پردازندههای PDAها سریعتر از گوشیهای همراه است و نرم افزار پیچیدهتری دارند. بیشتر PDAها از سیستم عامل استاندارد شده مانند ویندوز موبایل یا پالم استفاده میکنند.