Ringing profiles چیست؟

این خصیصه به کاربران امکان درست کردن یک پروفایل که شامل تنظیمات زنگ است، میباشد. این پروفایلها به راحتی در دست رس قرار میگیرند و میتوانند فعال شوند. گزینههای زیادی برای تغییر در هر پروفایل وجو دارد.(مانند میزان صدا، ویبره، ملودیها و ...) و این تغییرات در تمام مدتی که آن