Ringtone چیست؟

رینگتون به صدایی گفته میشود که در تلفن همراه برای نشان دادن اتفاق خاصی، تولید میشود.