TCP/IP چیست؟

پروتکل کنترل انتقالات و پروتکل اینترنت در حقیقت دو پروتکل متعامل هستند که بخش لازم یک سری پروتکل اینترنتی می‌باشند. TCP داده را به پاکت تقسیم می‌کند و IP آن‌ها را مسیر دهی می‌کند.