Tri-band چیست؟

گوشی Tri-band  سه تا از چهار باند فرکانس اصلی  شبکه GSM  را پشتیبانی میکند و میتواند در بیشتر جاهای دنیا کار کند.