Voice mail چیست؟

ایمیل صوتی یک خصیصه شبکه است که توسط بیشتر شبکهها ارائه میشود. کاربرد آن شبیه دستگاههای پیام گیر صوتی است و کاربر میتواند پیام صوتی بگذارد. این خصیصه بدین معنی است که افراد میتواند هر زمانی که تمایل داشت به پیامهای خود گوش دهد