bps (Bits per Second) چیست؟

bps به میزان سرعت انتقال داده، مقدار بیت منتقل شده در یک ثانیه گفته می‌شود. معمولاً سرعت‌ها با kbps اندازه گرفته می‌شوند.