Calendar چیست؟

تقویم (مدیر اطلاعات شخصی) به کاربر این امکان را می‌دهد که اطلاعات اتفاق‌های شخصی را مانند قرارهای ملاقات و یادآوری‌های خود را (تولد اشخاص) ذخیره کنند. می‌توان برای هر اتفاق یک زنگ تنظیم کرد.